วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

เทคนิคการพูด

เทคนิคการพูดในที่ชุมนุมชน
          การพูดในที่ชุมนุม คือ การสนทนาที่ได้ขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น เป็นการสื่อสารอย่างมีจุดมุ้งหมาย

การระงับการประหม่าตื่นเต้น
    1. การเตรียมตัวที่ดี : การคิด การอ่าน การพูด ฝึกซ้อมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
        (ควรมีการเตรียมข้อมูลอย่างน้อย 2 สัปดาห์)
    2. บอกตัวเองว่า การตื่นเต้นไม่ได้เกิดกับเราเพียงคนเดียว
    3. บอกตัวเองว่า นี้คือส่วนหนึ่งของการเล่นเกมส์ เพราะต้องเผชิญกับสภาวะการถูกทดสอบว่า
       เราเล่นสำเร็จหรือไม่
    4. มองภาพคนฟังทุกคนให้เป็นมิตรอย่างสม่ำเสมอ ส่วนมากคนพูดที่เกิดอาการประหม่า เพราะกลัวคนฟัง
    5. มีสมาธิ ไม่วอกแว่กเอาใจใส่กับเนื้อหาสาระที่พูด
    6. การผ่อนคลาย ความเครียด ในขณะรอพูด จงบอกตัวเองว่า "ทำใจให้สบาย เราทำได้"
       ให้พูดออกไปด้วยความมั่นใจ เพราะเราพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ แต่เราทำมากับมือ
    7. เรามักถามตัวเองเสมอว่า "นี้เราจะทำสำเร็จหรือไม่"
        " เราจะทำได้ " ขอให้ท่านลงมือทำ และทำให้ดีที่สุด เท่าความสามารถที่มี
    8. ขอให้ก้าวออกมาเริ่มต้นครั้งแรก และจะพัฒนาได้ในครั้งต่อๆ ไป
       (ประสบการณ์ คือบทเรียน)


ลักษณะการพูดที่ดี
1. ออกเสียงให้ชัดเจน
-คำที่นำมาใช้ต้องการความหมาย
ภาษาอังกฤษต้องแปล
-วรรคตอนดี ถูกต้อง
-อักษรควบกล้ำ
-วางหัวข้อก่อน-หลังให้ชัดเจน
-น้ำหนักของเสียง (อันไหนเน้นต้องเน้น)

2. ความถูกต้องแม่นยำ
-ตรวจสอบข้อมูลของผู้ฟังให้ถูกต้องก่อนพูด
-ไม่ควรใช้ำคำย่อ เช่น พ.ศ., กกต. ฯลฯ
-ข้อมูลตรงกับความจริง

3. ความน่าสนใจ
-การแต่งการให้ร่วมสมัย -แต่งตัวให้อ่อนกว่าอายุ
-ความเชื่อมั่นที่แสดงออก เหมาะสมไม่ก้าวร้าว
-มีความเป็นมิตร สบายๆ แสดงออกทางสีหน้าและแววตา
-การใช้เสียง ต้องมีพลัง สามารถควบคุมได้
-เรื่องราวที่นำมาพูดต้องทันเหตุการณ์เสมอ
-การเคลื่อนไหวร่างกายในขณะพูด เมื่อพูดจบแต่ละเรื่องราว ควรเว้นความต่อเนื่อง

นักพูดที่ดี
1. มีสมาธิ เอาใจใส่ต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่
2. มีความกระฉับกระเฉง สนใจสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว กระตือรือล้น มีชีวิตชีวา
3. ต้องเป็นคนมีความคิด รอบคอบ ไม่ใช่เพียงเพื่อขอให้ได้พูด
4. สำนึกในความรับผิดชอบ
-รับผิดชอบต่อผู้ฟัง พูดในสิ่งที่มีประโยชน์คุ้มค่าต่อเวลา
-รับผิดชอบต่อบุคคลิ่นที่ร่วมอยู่ในรายการ
-รับผิดชอบต่อหัวข้อเรื่อง เนื้อหาที่นำมาพูดได้ความชัดเจน
5. มีลักษณะผู้นำ (ยืนตัวตรง , เปิดเผยตัวเองในที่สาธารณะชน)
6. รู้จักประมาณตน ถ่อมตน รู้จักทำใจให้เป็นกลาง รู้จักตัวเองมีเหตุผล มีสติ สุขภาพจิตดี

การใช้ทัศนูปกรณ์
1. มีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจนจากทุกมุมห้อง
2. การบรรยายประกอบควรยืนด้านข้างอุปกรณ์
3. ควรศึกษาทำความเข้าใจอุปกรณ์ก่อนการบรรยาย
4. ถ้าจำเป็นต้องถืออุปกรณ์ด้วยตัวเอง ควรไว้ด้านหน้า หรือด้านข้างลำตัว
เนื่องจากอุปกรณ์ที่นำเสนอ เป็นประโยชน์ต่อคนฟัง ไม่ใช่คนพูด
5. การวาดภาพบนกระดานดำ ควรมีการฝึกมาก่อน
6. เอกสารแจกผู้ฟัง ควรมากพอเท่าจำนวนผู้ฟัง ไม่ควรใช้การหมุนเวียน
กรณีเอกสารมีน้อยจะทำให้เกิดความวุ่นวายสับสน
7. หัวข้อทเรื่องเนื้อหาของการพูด ควรใช้กระดาษบันทึกขนาดเล็ก ใส่หมายเลขตามลำดับก่อนหลังตามลำดับ


ข้อห้ามที่ไม่ควรทำ
การพูด : เอ้อ อ้า แบบว่า ก็ และก็ แล้วอ้า คิดว่า ควร

วลีที่ปราศจากความหมาย : อะไรเนี๊ยะ อะไรพวกเนี๊ยะนะฮะ พูดใช้ได้ ดีพอสมควร ใช้ได้ดีพอสมควร เหล่าเนี๊ยะนะฮะ ............นะคะ .............นะครับ ฯลฯ

อากัปกิริยาที่ต้องห้าม
: แกว่ง
: โยก
: เขย่า
: กระดิกร่างกาย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
: เล่นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะพูด ควรวางมือขวาทับมือซ้าย ประมาณใต้เข็มขัด
: แลบลิ้น
: หัวเราะจนตัวงอ
: ไม่มองหน้าผู้ฟัง

ที่มา  http://www.waluka.com/talk.html

ไม่มีความคิดเห็น: